Avís Legal

La titularitat d’aquest lloc web webeaudita.egestiona.com correspon a:

Externalia. Externalización Integral de Procesos de Negocio, Externalia S.L.
CIF B-01424152 | Avd. Los Olmos nº 1, Edifcio IV Oficina135 | 01013 Vitoria-Gasteiz | Alava
Registro Mercantil de Alava Tomo 1333, Libro 0, Folio 20, Hoja VI-12783, Inscripción 1ª

El present Avís Legal regula l’accés i ús dels diversos continguts i serveis inclosos o accessibles a través del lloc web https://webeaudita.egestiona.com, titularitat de Externalia. Per la mera utilització del lloc web vostè adquireix la condició d’usuari. La utilització del lloc web i de qualsevol dels serveis del mateix significa la seva acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals així com a les condicions particulars que, si escau, es considerin vigents .

Utilització de recursos i informacions

L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar el lloc web així com els serveis vinculats al mateix de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el disposat en aquest avís legal, i, així mateix, abstenir d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir el normal funcionament i gaudi per part dels usuaris del lloc web dels serveis vinculats al mateix, o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Externalia, dels seus proveïdors, usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

Més en particular, però sense que aquesta enumeració límit l’abast general de l’obligació disposada en el paràgraf anterior, l’usuari s’obliga a la utilització del lloc web i dels serveis vinculats al mateix, a:

  • (a) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web oa través de qualsevol dels serveis vinculats al mateix cap programa d’ordinador, dada, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic que sigui susceptible de causar danys en el lloc web, en qualsevol dels serveis vinculats al mateix o en qualssevol equips, sistemes o xarxes de Externalia, de qualsevol usuari, dels seus proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que d’altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament del mateix.
  • (b) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats al mateix, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma..
  • (c) No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Externalia, dels seus proveïdors o de tercers.
  • (d) No utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers

Drets, propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix que tots els elements del lloc web i de cada un dels serveis prestats a través del mateix, la informació i materials continguts en el mateix, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb el mateix estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia Externalia o de tercers.

Tret que fos autoritzat per Externalia i / o, si s’escau, pels tercers titulars dels drets corresponents, oa menys que això resulti legalment permès, l’usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar , prestar, posar a disposició o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements continguts en el lloc web.

L’usuari haurà d’utilitzar els materials, elements i informació als que accedeixi a través del lloc web i de cada un dels corresponents serveis únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial ni dels serveis, ni dels materials, així com dels elements i informació obtinguts a través dels mateixos.

L’usuari haurà d’abstenir-se de ometre els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) de Externalia o dels tercers que figurin en el lloc web i en cada un dels diversos serveis oferts a través d’ell. També s’abstindrà d’eludir o manipular qualsevol dispositius tècnics establerts per Externalia o per tercers, ja sigui en el lloc web, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través del mateix, per a la protecció dels seus drets.

Contrasenyes

Externalia facilitarà l’ús de contrasenyes personals a l’usuari que es registri com a tal respecte a determinats serveis prestats per mitjà del lloc web. L’usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats al lloc web podrà ser modificada per l’usuari.

Comunicacions

L’usuari consent que Externalia pugui dirigir-li comunicacions comercials referides als seus productes o serveis bé per correu electrònic, per correu postal o per qualsevol altre mitjà, i pot sol·licitar en qualsevol moment el cessament en l’enviament d’aquestes comunicacions. Per a això, i per a fer qualsevol altre tipus de consulta o comentari, l’usuari podrà dirigir-se a Externalia per mitjà de correu postal, al domicili social de la companyia.

Exclusió de garanties

Externalia es compromet a dur a terme tots els esforços necessaris per a garantir la disponibilitat i continuïtat del lloc web així com dels serveis vinculats al mateix. No obstant això, Externalia no pot garantir que el lloc web i els serveis vinculats al mateix funcionin correctament en tot moment, que l’usuari pugui accedir-hi i utilitzar-los de forma ràpida, ininterrompuda i lliure d’errors. De la mateixa manera, Externalia no atorga cap garantia respecte a la idoneïtat i contingut del lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats al mateix per a la satisfacció de les necessitats específiques de l’usuari.

Externalia actuarà diligentment segons els usos generals acceptats en el sector per evitar la presència en el lloc web o en algun dels serveis vinculats al mateix de virus o altres elements lesius que poguessin causar alteracions en el sistema informàtic de l’usuari, en els seus documents electrònics o en els seus fitxers, però no pot garantir l’absència de tals elements, no sent responsable pels danys i perjudicis que això pogués ocasionar.

Externalia no controla, ni fa propis, ni garanteix l’exactitud, qualitat, veracitat, fiabilitat o idoneïtat de les informacions i serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web. De la mateixa manera, no controla i no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius en els continguts o serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web.

Pel que fa als continguts sobre la cura de la salut que es troben en aquesta pàgina web, Externalia informa que tenen caràcter divulgatiu. Aquesta informació no pretén substituir en cap cas la informació continguda en els contractes i / o ofertes realitzats a cada client.

Externalia no garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud o veracitat dels continguts i serveis disponibles en llocs pertanyents o gestionats per tercers als quals l’usuari pugui accedir mitjançant dispositius tècnics d’enllaç (“links”) des del lloc web. Externalia no controla el contingut d’aquests llocs web ni ofereix ni comercialitza els productes i serveis disponibles en els llocs web així enllaçats, ni assumeix en conseqüència cap responsabilitat pels mateixos.

Modificació de condicions

Sense perjudici de la responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin derivar, Externalia podrà, amb caràcter immediat i sense necessitat de preavís, resoldre i donar per acabada la seva relació amb l’usuari, interrompent el seu accés al lloc web o als seus corresponents serveis, si detecta un ús dels mateixos o de qualsevol dels serveis vinculats als mateixos contrari a les condicions generals o particulars que siguin d’aplicació.

Condicions Legals App eMoviliza

Permisos d’Android relacionats amb la privacitat sol·licitats per aquesta aplicació:
CAMBRA: S’utilitza per a permisos que estan associats amb l’accés a la càmera o la captura d’imatges / vídeo des del dispositiu.
Aquest permís permet aquesta aplicació escanejar codis QR de treballadors / equips.
No emmagatzemem cap informació recollida de la càmera en l’aplicació o el sistema.